Геоекологія агроландшафтів

Відео: ЕРОЗІЇ NET СВІТОВА ПРОБЛЕМА

геоекологія агроландшафтів (СДО-геосервер)

Відео: Нормування антропогенних навантажень на грунт при формуванні екоагроландшафтов

Геоекологія агроландшафтів - науково-прикладний напрямок, призначене для вивчення та оцінки територіальної структури, і функціональних особливостей агроландшафтів, їх ролі в життєдіяльності людей і формуванні екологічно стійкої географічного середовища. Роль геоекології агроландшафтів при розробці заходів щодо раціонального використання агроресурсного потенціалу ландшафтів, по збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття. Історичні етапи розвитку землеробства і формування агроландшафтів. Просторово-часова організація агроландшафтів.
Основні положення геоекології агроландшафтів. Поняття "агроландшафт". Зміст і порівняльний аналіз понять "природні екосистеми" і "агроекосистеми". Типи, структура і функція агроекосистем. Відмінні риси і властивості агроландшафтів в системі антропогенних природно-територіальних комплексів. Функціональні властивості агроландшафтів, що виконуються в природному середовищі і суспільстві. Географічні (зонально-провінційні, регіональні, локальні) фактори природного середовища, що визначають закономірності їх будови і територіального розміщення. Геоекологічні проблеми формування і використання агроландшафтів меліорованих територій Білорусі.

Відео: Особливості використання вологи ярої пшениці в агроекосистемах

Формування агроландшафтів на території Білорусі і їх продуктивність. Структурні компоненти агроландшафтів. Види земель в агроландшафтах та їх вплив на структурно-функціональні властивості сільськогосподарських територій. Роль природних і антропогенних факторів, що впливають на біопродуктивність агроландшафтів. Кругообіг речовини і енергії в агроландшафтах. Агроресурсний потенціал ландшафтів і напрямки його оптимального дослідження. Основні екологічні загрози і проблема підтримки стійкості агроландшафтів. Класифікація агроландшафтів: принципи, підходи, зміст, невирішені проблеми. Місце і завдання геоекології агроландшафтів в реалізації земельної реформи та обгрунтуванні сталого розвитку сільських регіонів Білорусі.


Геоекологічні основи територіальної організації, використання і охорони агроландшафтів. Основні завдання та геоекологічні принципи формування територіальної структури агроландшафтів. Визначення ступеня антропогенної перетворюванності агроландшафтів. Зміст і послідовність основних етапів екологічно обґрунтованої територіальної організації агроландшафтів. Функціональне зонування і оцінка екологічного стану агроландшафтів. Проектування і оптимальне розміщення видів земель і полів сівозмін в агроландшафтах. Геоекологічна роль природних екосистем в підтримці їх стійкості, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття, Роль земельно-кадастрової інформації та моніторингових даних в територіальний устрій агроландшафтів. Почво- і водоохоронні зони агроландшафтів. Оптимізація земель в агроландшафтах як фактор та екологобезпечного використання та охорони агроландшафтів.

Нормативно-рекомендаційна база в області геоекологічного обґрунтування оптимізації агроландшафтів (стандарти, норми, правила, критерії, підходи). Застосування сучасних комп`ютерних технологій при територіальній організації агроландшафтів. Призначення, роль та перспективи створення ландшафтно-адаптивних систем землекористування для формування екологічно стійких агроландшафтів.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 125
Увага, тільки СЬОГОДНІ!