Питання з етики для заліку

Відео: Невзоров. Відповіді на запитання передплатників

Питання з етики для заліку

Відео: Етика І. Канта

Тут ви знайдете питання для заліку. Дивіться повну новину ...Питання до заліку (1-й рівень)
1.Предмет етікі- рівні етичного знання.
2.Проблема класифікації етичних навчань: натуралістичне, соціально-історичне, ідеалістичне спрямування в етиці, інші напрямки.
3.Понятіе і властивості моралі [поняття моралі- належне і суще в моралі- специфіка моральних імперативів та моральної деяnot-тельності- інші властивості моралі].
4.Структура моралі [поняття моралі- поліструктурності моралі- віnot-ди моральних відносин-моральна діяльність і постуnot-пок- моральне свідомість як пізнання, його структура-моральне свідомість як регулятором, його структура].
5.Функціі моралі [поняття моралі- гуманізіруется, регулятивна, пізнавальна, виховна, інші функції моралі, їх харакnot-теристика].
6.Проблеми свободи в етиці [поняття моральної необхідності і свободи-«свобода від і свобода для» - моральний вибір].
7.Моральная відповідальність особистості [поняття моральної ответстnot-венності- обгрунтування моральної відповідальності особистості].
8.Проблема добра і зла в етиці [категорії добра і зла в етіке- добро в абсолютному і відносному сенсі].
9.Долг і совість в моральному житті особистості [поняття долга- деnot-онтологія- феномен совісті, його характеристика].
10.Проблема справедливості в етиці [поняття справедлівості- класnot-сіфікація видів і форм справедливості: загальна та приватна, распреnot-делительная і зрівнює].
11 .Проблема сенсу життя в етиці [поняття сенсу життя-трансценnot-дентная і іманентна традиції у вирішенні проблеми сенсу жізnot-ні].
12.Проблема походження моралі [релігійно-ідеалістична, наnot-туралістіческая і соціально-історична гіпотези проісхождеnot-ня моралі].
13.Спеціфіка соціально-історичного розвитку моралі [соціокульnot-турне чинники моральної дінамікі- поняття етосу].
14.Прікладная етика. Актуальні проблеми біоетики [поняття пріnot-Кладно етики, її види-проблеми біоетики].
15.Екологіческая етика [антропоцентризм і біоцентрізм- принципи екоетики].
16.Мораль і етикет [поняття і функції етикету, принципи етикету].

Питання до заліку (2-й рівень)
1.Етіка - філософське вчення про мораль, значення етики.
2.Особенности етичної думки Стародавньої Індії- головний сенс і «чотири благородні істини» етики буддизму.
3.Особенности етики Стародавнього Китаю. Порівняйте моральні оріенnot-тири в навчаннях Конфуція, даосизму, легізму (поняття «жень», «у-вей», «фа»),
4.Антічная етика: загальна характеристика. Софісти і Сократ. Сокраnot-тичні школи.
5.Значение творчості Аристотеля в історії етики.
6.Індівідуалістіческая тенденція в морально-етичних навчаннях Епікура і стоїків.
7.Хрістіанская моральна доктрина (Біблія: Декалог Мойсея і Наnot-гірська проповідь І.Хріста- заповідь любові-християнські доброnot-детелі).
8.Етіческіе вчення середньовіччя: соціокультурні передумови та основні проблеми.
9.Особливості етики Нового часу-концептуальні підходи до проблеми індивідуального і суспільного в моралі.
10.Моральная філософія І. Канта. Принцип історизму в етиці
Г. Гегеля (І. Кант про специфіку моралі- категоричний імператив, його формуліровкі- статус моралі- значення етики І.Канта- діалекnot-тичний метод в етиці Г. Гегеля, реалізація принципу історизму).
11 .Постклассіческая етика 19 в. Діалектико-матеріалістична тракnot-товка моралі в етиці марксизму переоцінки всіх цінностей в «фіnot-лософіі життя» Ф. Ніцше.
12.Етіческая думка в 20 ст. (Етика екзистенціалізму, вчення про «благоnot-говінні перед життям» А.Швейцера).
13.Спеціфіка морального вчинку, його структура та оцінка.
14.Проблема свободи в етиці (розуміння свободи в класичної та постклассической етіке- абсолютна і відносна свобода Е.Фромм про феномен «втечі від свободи»).
15.Проблема боротьби зі злом: різні підходи. Етика ненасильства.
16.Долг і совесть- совість і сором. Концепція авторитарної і гуманіnot-стической совісті Е. Фромма.
17.Смисл життя як вища моральна цінність.
18.Категорія щастя в етиці.
19.Нравственние перетворення в сучасному суспільстві (етика прав людини-звичаї епохи постмодерна- етика відповідальності).
20. «Відкриті проблеми» сучасної прикладної етики (характеріnot-стіки, приклади «відкритих проблем).


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 63
Увага, тільки СЬОГОДНІ!