Охорона праці на підприємстві рб. Загальні вимоги

Створення сприятливих умов праці є однією з найважливіших державних завдань. Науково-технічний прогрес істотно впливає не тільки на характер і умови праці, а й на вигляд сучасної людини. Постійно зменшується чисельність працівників, зайнятих важкою фізичною і некваліфікованою працею.
У Республіці Білорусь здійснені і здійснюються великі соціально-економічні заходи, такі як переведення робітників і службовців на семигодинний робочий день, запровадження п`ятиденного робочого тижня, збільшення тривалості відпусток (особливо це стосується працюючих жінок), збільшення розмірів мінімальної заробітної плати, введення пільг для деяких професій і ін. Особлива увага приділяється працюючим інвалідам, пенсіонерам та підліткам.
В поняття охорони праці входять трудове законодавство, виробнича санітарія і техніка безпеки. Трудове законодавство - правові та організаційні заходи, що визначають трудові взаємовідносини на виробництві режим робочого часу і відпочинку, умови праці жінок і підлітків, порядок прийому на роботу та звільнення та ін.
Виробнича санітарія передбачає здійснення санітарно-гігієнічних норм і положень, обладнання побутових приміщень на підприємствах, боротьбу з шумом, вібрацією, забрудненістю, запиленістю, високою температурою на робочих місцях і у виробничих приміщеннях.
Техніка безпеки - система організаційно-технічних заходів і засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.
У прямому зв`язку з охороною праці та технікою безпеки знаходиться протипожежна безпека. Протипожежна профілактика включає комплекс заходів, виправлених на попередження та ліквідацію пожеж та забезпечують захист людей і матеріальних цінностей від вогню.
У всіх галузях народного господарства - на фабриках і заводах, підприємствах і установах розробляються і реалізуються комплексні плани поліпшення умов, охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів. Впроваджуючи паспортизація санітарно-гігієнічних умов праці на об`єктах робіт, що є основою комплексного планування та організації робіт з поліпшення охорони праці на виробництві. У країні щорічно на заходи щодо поліпшення умов і охорони праці, забезпечення трудящих спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту витрачаються значні кошти. Особлива увага звертається на реконструкцію діючих підприємств, комплексне вирішення питань поліпшення організації праці та виробництва, захист навколишнього середовища. Важливе значення надається дотриманню вимог охорони праці, ергономічного підходу при конструюванні і виготовленні машин, механізмів і апаратури, організації виробництва.
Безперервно збільшується виробництво машин і механізмів, приладів та апаратури, призначених для поліпшення умов праці, механізації та повного усунення важких і трудомістких операцій, автоматизації виробничих процесів, засобів для контролю санітарно-гігієнічних параметрів виробничої середовища-розширюється номенклатура і поліпшується якість спецодягу, засобів індивідуального захисту , запобіжних пристроїв і пристосувань.
Технічне переозброєння народного господарства поряд з проведенням комплексу організаційних, економічно соціальних і правових заходів, впровадженням новітніх засобів технічної безпеки і виробничої санітарії, поліпшенням санітарно-побутового і медичного обслуговування працюючих дозволили домогтися неухильного зниження виробничого травматизму і рівня професійних захворювань. В останні роки повністю ліквідовано ряд важких професійних захворювань, значно скоротилася професійна інвалідність. Велика увага уряд РБ приділяє поліпшенню медичного обслуговування працюючих, розширення і розвитку мережі санаторіїв, будинків відпочинку, профілакторіїв.
Уряд Республіки Білорусь постійно проводить велику роботу щодо охорони і поліпшення здоров`я трудящих. У планах розвитку народного господарства однієї з найважливіших завдань є забезпечення подальшого поліпшення умов праці і оснащення всіх виробництв безпечної технікою і сучасними засобами захисту. В Конституції РБ, в основах законодавства РБ про працю встановлено, що охорона здоров`я працівників на виробництві - одна з головних задач держави, а право трудящих на охорону здоров`я забезпечується постійним розвитком і вдосконаленням техніки безпеки і виробничої санітарії.
Основою постійного поліпшення умов і безпеки праці є комплексна механізація і автоматизація всіх видів робіт, систематичне поліпшення організації праці, постійне зростання кваліфікації трудящих.
Кожен учень повинен опанувати методами безпечної праці, що є найважливішою умовою забезпечення безаварійної роботи на виробництві. Тому в програмах професійної підготовки студентів основних геологічних спеціальностей курсу «Охорона праці і техніка безпеки»Приділяється виключно велика увага. В сучасних умовах висококваліфікованим робочим може стати тільки той, хто придбає глибокі знання, але техніці і технології того чи іншого виду робіт. У той же час в основі знань правил безпеки та виробничої санітарії лежать знання основних фахових дисциплін.
Охорона праці і техніка безпеки в геологічних організаціях мають винятково велике значення в силу специфіки геологорозвідувальних робіт. Ці роботи здебільшого проводяться у віддалених малообжитих районах, відірваних від культурних і промислових центрів. Практично всім видам геологорозвідувальних робіт притаманне виробництво їх в складних природно-кліматичних умовах. Особливі вимоги до працівників геологічних організацій пред`являються в польових умовах, так як поряд зі знаннями безпечного ведення робіт вони повинні володіти методами орієнтації на місцевості, способами переправ через водні перешкоди, поводження з вогнепальною зброєю, верхової їзди та ін.
Постійний розвиток геологорозвідувального виробництва вимагає систематичного вдосконалення організації робіт з техніки безпеки. У ряді установ республіки створені і працюють спеціалізовані лабораторії з техніки безпеки, які вивчають особливості різних видів геологорозвідувальних робіт і розробляють нові, більш досконалі засоби захисту, нормативні та навчальні посібники з техніки безпеки.

Ось ще по темі:

Організація робіт з техніки безпеки
Організація виробництва геологорозвідувальних робіт
Вимоги техніки безпеки, що пред`являються до механізмів і інструменту
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Виробничий травматизм
Розслідування та облік нещасних випадків
Геологічні і геологопоісковие роботи
Загальні вимоги безпеки при проведенні маршрутів
Вимоги техніки безпеки при роботі в різних фізико-географічних районах
геофізичні дослідження
Сейсморозвідувальні і електророзвідувальні роботи
Механічне колонкове буріння
Вимоги безпеки, що пред`являються до робочого місця
Вибухові роботи
Гірничо-розвідувальні роботи
Гідрогеологічні та інженерно-геологічні роботи
Випробування твердих корисних копалин
Лабораторні роботи
гірничорятувальна служба
Пожежна безпека
виробнича санітарія
Охорона праці


Увага, тільки СЬОГОДНІ!


Оцініть, будь ласка статтю
Всього голосів: 141
Увага, тільки СЬОГОДНІ!